Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
  • nz made
  • tnt en ideal

VOORWAARDEN

Zoals de meeste bedrijven heeft ook Little Basics Algemene Voorwaarden. Het principe is dat we eerlijk zaken doen met eerlijke mensen. Aan weerskanten kan wel eens iets misgaan, maar laten we het dan samen oplossen!

Algemene voorwaarden

Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Little Basics: de bepaler van deze algemene voorwaarden.

De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon of bedrijf is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Little Basics en de klant waarop Little Basics deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Little Basics, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen

Over de produkten:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Little Basics in het aanbod worden genoemd. Kleuren op de foto`s kunnen afwijken van de werkelijkheid, dit kan gebeuren als gevolg van flitslicht of de verschillen in beeldschermen. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Over de bestelling:

Little Basics levert pas uit na ontvangst van betaling. Over het retourneren van zendingen/produkten: Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren.

De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Little Basics over de staat van de produkten, wordt binnen 14 dagen het door de koper betaalde bedrag minus de verzendkosten teruggestort.

Over de levering:

Little Basics doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt - hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen - of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

Indien Little Basics een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan tien werkdagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Little Basics schriftelijk of per email in kennis te stellen.

De bestellingen worden verstuurd met TNTPost. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten bedragen nimmer meer dan TNTPost berekent. De verzendkosten worden vermeld alvorens men de bestelling definitief plaatst.

Over de garantie:

Little Basics garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Little Basics op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Little Basics eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Little Basics overgenomen. Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant na overleg met Little Basics het artikel op kosten van Little Basics te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.

In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Little Basics of het artikel vervangen wordt.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Little Basics is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Little Basics is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Little Basics geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Little Basics. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Little Basics.

Over terugbetalingen:

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Little Basics gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Over Privacy:

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Little Basics. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

Little Basics verstrekt - zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie - geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Little Basics geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande